Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

V súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)ˇ

(ďalej spolu aj „GDPR“)

Prevádzkovateľ

Mgr. Radoslava Šefferová, miesto prevádzky: Brodňanská 242/77, Brodno-Žilina, 01014, Slovenská republika, IČO: 51884291, DIČ: 1121459273, Č. živ. Reg. 580-63441

Prevádzkareň: Jesenského 1079/16, 01014, Žilina

Email: kompletfyzio@gmail.com

Web: www.kompletfyzio.sk

Telefón: +421 949 406 679

Prevádzkovateľ nemá vymenovaného zástupcu ani nemá poverenú zodpovednú osobu.

V prípade, akýchkoľvek otázok k tomuto dokumentu alebo použitiu osobných údajov Prevádzkovateľom, prípade v súvislosti s uplatnením práv uvedených v tomto dokumente môže Dotknutá osoba kontaktovať priamo Prevádzkovateľa na vyššie uvedenej e-mailovej adrese, resp. písomne na adresu miesta podnikania.

Dotknutá osoba/zákazník

Fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované prevádzkovateľom v zariadení slúžiacom na rekondíciu a regeneráciu – Mgr. Radoslava Šefferová (ďalej len „prevádzkovateľ“) na adrese sídla spoločnosti Brodňanská 242/77, 010 14, Brodno- Žilina, so sídlom prevádzky: Jesenského 1079/16,010 01 Žilina,  alebo na pobytoch a akciách realizovaných prevádzkovateľom.

Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané výlučne v súlade s GDPR na dosiahnutie konkrétneho účelu spracovania.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zákazníkov za účelom efektívneho a pre zdravie zákazníka bezpečného poskytovania služieb, ktoré poskytuje v rámci svojej živnosti.

Údaje poskytnuté pri realizácii služby, alebo objednávke služby alebo pri inom spôsobe kontaktovania spoločnosti (osobná návšteva, telefón, email, sociálne siete /facebook, instagram, youtube/, kontaktný formulár na www.kompletfyzio.sk)

Aby bol prevádzkovateľ schopný zabezpečiť komunikáciu so zákazníkom pre zrealizovanie služby, ako aj poskytnúť odpovede na otázky návštevníkov zariadenia slúžiaceho na rekondíciu a regeneráciu môže od zákazníkov požadovať nasledovné informácie:

  • meno, priezvisko, titul
  • emailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu
  • informácie o zdravotnom stave týkajúce sa cvičenia

Poznámka: Použitie údajov uvedených v tomto bode je v zmysle GDPR nevyhnutné pre plnenie zmluvy (t.j. priamo súvisia s poskytovaním služby – organizáciou aktivít, kurzov, prednášok a udalostí, na ktoré sa zákazník prihlasuje) a preto spoločnosť spracúva tieto údaje bez samostatného udeleného súhlasu klienta.

Tieto údaje slúžia výhradne na zabezpečenie komunikácie so zákazníkom a zrealizovanie služby, realizáciu zákazky, resp. objednávky zo strany zákazníka.

Údaje potrebné pre prihlásenie sa na aktivitu/kurz/udalosť prostredníctvom rezervačného systému

Prevádzkovateľ na zabezpečenie poskytovaných služieb využíva rezervačný systém www.rezervujsi.sk a rozvrh plánovaných aktivít zverejňuje na svojej internetovej stránke www.kompletfyzio.sk. Prostredníctvom rezervačného systému zabezpečuje organizáciu svojich aktivít, kurzov. Pri prihlásení prostredníctvom rezervačného systému zákazník poskytuje prevádzkovateľovi tieto údaje:

  • emailová adresa
  • meno a priezvisko, titul
  • telefónne číslo

Prevádzkovateľ tieto údaje využíva výhradne na administráciu aktivít, na ktoré sa zákazníci prihlásia (napr. potvrdenie rezervácie, zrušenie rezervácie, príp. zmena).

Poznámka: Použitie údajov uvedených v tomto bode je v zmysle GDPR nevyhnutné pre plnenie zmluvy (t.j. priamo súvisia s poskytovaním služby – organizácia aktivít, kurzov, prednášok a udalostí, na ktoré sa zákazník prihlasuje) a preto spoločnosť spracúva tieto údaje bez samostatného udeleného súhlasu klienta.

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o úpravu, prípadne vymazanie údajov z rezervačného systému prostredníctvom uvedených kontaktných informácií. V prípade, že má klient záujem o dodatočné objasnenie uvedených údajov, môže prevádzkovateľa o to kedykoľvek požiadať.

V rámci realizácie marketingu využíva prevádzkovateľ fotografie a videá z lekcií. Klient v rámci vstupného dotazníku v prípade svojho súhlasu s týmto uverejňovaním zaškrtne „ Súhlas s fotografovaním a nahrávaním pre účely marketingu prevádzkovateľa“. Tento súhlas s  fotografovaním je možné kedykoľvek odvolať telefonicky/sms na telefónnom čísle: +421 949 406 679 alebo mailom na kompletfyzio@gmail.com

Použitie osobných údajov na účely marketingu – Mgr. Radoslava Šefferová

Prihlásenie k odberu noviniek informujúcich o činnosti prevádzkovateľa a o službách, ktoré ponúka, je možné osobne v štúdiu pri vypisovaní vstupného dotazníka. Pokiaľ má klient záujem o odoberanie noviniek o činnosti prevádzkovateľa i prostredníctvom informačných emailov, je potrebné zaškrtnúť vo vstupnom dotazníku „Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) na účely zasielania newslettera“.

Prihlásenie k odberu noviniek je dobrovoľné a realizuje sa len na základe súhlasu od klienta. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz v emaili alebo kontaktovaním prevádzkovateľa mailom na kompletfyzio@gmail.com

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva a uchováva osobné údaje zákazníkov výlučne počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a zákazníkom. Po skončení zmluvného vzťahu budú osobné údaje zákazníka vymazané.

Osobné údaje spracovávané za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti prevádzkovateľ uchováva v zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

Osobné údaje spracovávané na základe zákona budú uchovávané v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákonom o účtovníctve po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou a v súlade so zákonom o DPH a dani z príjmov po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra, resp. príjmový pokladničný doklad).

Výnimkou sú emailové adresy zákazníkov, na ktoré prevádzkovateľ zasiela informácie o novinkách týkajúcich sa jeho činnosti. Tieto údaje sú uchovávané až do času, kým zákazník neoznámi prevádzkovateľovi, že si neželá viac zasielanie týchto noviniek na svoju emailovú adresu, a to spôsobom špecifikovaným vyššie, t.j. buď kliknutím na odkaz v emaili alebo zaslaním emailu na emailovú adresu: kompletfyzio@gmail.com

Práva zákazníka v súvislosti so spracovaním a uchovávaním jeho osobných údajov

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o oznámenie rozsahu osobných údajov, ktoré o ňom prevádzkovateľ uchováva, o zmenu, prípadne o výmaz osobných údajov. Zákazník má zároveň právo požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania osobných údajov, má právo požadovať prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi a zároveň má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov.

V takomto prípade nás prosím kontaktujte prostredníctvom mailu alebo telefonicky na vyššie uvedených kontaktoch. Prevádzkovateľ je povinný na vyššie označené žiadosti zákazníka odpovedať alebo vyhovieť bezodkladne po tom, ako mu bola žiadosť zákazníka doručená – najneskôr však do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Právo zákazníka podať sťažnosť

Zákazník má právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, pokiaľ má za to, že v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov dochádza k porušeniu GDPR.

Ďalšie subjekty, ktoré majú prístup k osobným údajom

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje svojich klientov tretím stranám. Na zabezpečenie niektorých činností však využíva aj služby externých dodávateľov, ktorí zabezpečujú ochranu osobných údajov podľa GDPR (účtovníctvo, Websupport, rezervačný systém www.rezervujsi.sk/kompletfyzio).

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ na účely zabezpečenia ochrany osobných údajov svojich klientov prijala primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov podľa nového nariadenia GDPR, ktoré vstupuje do platnosti 05.10.2018.

Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position